Barrafranca - Natale 

| HOME | STORIA |TERRITORIO| LE CHIESE | FEDE FOLKLORE | NOTIZIE UTILI | METEO LOCALE |
| BARRAFRANCA IERI | BARRAFRANCA OGGI |VOSTRE  FOTO| BLOG| SCRIVI MESSAGGIO | LEGGI MESSAGGIO


 

Natale tra fiaba e realtà

Testi di Don Sandro Bernunzo e Carmelo Orofino


                                                                                                                        7pagina precedente


          
QUADRO PRIMO
 

Voce colta: In quel tempo, l’imperatore romano Cesare Augusto, che regnava anche   

                    sulla Palestina, ordinò il censimento di tutti i popoli soggetti al dominio

                    di Roma; tutti andarono a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città.

 

Joachim: Chi fù, chi c’è, pirchì tutta sta genti scinnuta di cugna cchiù luntani?

 

Amos: Cumu, ‘un ‘nu sai chi c’è ‘u cinsimintu vulutu d’u re di Romani?

            Iddu cumanna ie ‘u pupulu senza sciatari ada suttastari.

 

Censore: Tu, cumu ti chiami e d’unna vini?

 

Simeone: Sugnu Simeone, d’a strippa di Giacobbi, Cananea iè ‘a terra mia e, ppi

                 ‘rrivari ‘cca, aiu fattu tanta via.

 

Censore: E tu, chi si ‘ppu friddu rrunchiatu, dimmi ‘u to nomu.

 

Giosuè: I discinnu d’a famigghia di Mosè ie purtu ‘u nomu d’u ranni Giosuè. Vignu

              d’un paisi assai luntanu chi ie o’ latu d’u sciumi giurdanu.

 

Censore: ....Avanti n’atru.....

 

Voce colta: Anche Giuseppe salì dalla Galilea per recarsi in Giudea nella città

                    chiamata Bethlem, perchè egli era della casa di Davide, per farsi

                    iscrivere con  Maria, sua sposa, che era incinta.

 

Prima Comparsa: San Giseppi, cumu a tutti l’atri genti, a Bitlemmi si ‘nni iva, e

                               pinsava ‘ppi la via c’ava fari ‘ccu Maria.

 

Seconda Comparsa: Mi pari di vidiri un vicchiariddu chi si teni stancu e patutu ‘ntu

                                   so vastuni, chi caminannu cu ‘a manu rena ‘na sciccaredda e,

                                  ‘ncapu ‘u varduni,ci sta ‘na picciuttedda bedda assai, rosa

                                   fruntusa ch’un sa vistu mai.

 

Terza Comparsa: U vicchiu iè Giseppi, u falignami, l’omu chiù onestu d’u so paisi,

                              vinutu d’i cugna chiù luntani finu a Bitlemmi, pirchì l’edittu ‘ntisi;

                               Maria iè la donna o’so latu, spusa amurusa d’u furtunatu.

 

Quarta Comparsa: San Giseppi ‘ccu Maria, ‘nti dda riggida nuttata, trona, lampa,

                                 acqua,  vintu,  si  truvaru  a  Bitlemmi  senza  mancu  aviri

                                 alluggiamintu.

 

Quinta Comparsa: Quannu Dì nasci o’ munnu ‘na nuttata fridda e scura, sulu a

                                 dillu mi cunfunnu chi ‘u dici la srittura.

 

QUADRO SECONDO

Voce colta: I due intanto erano giunti tardi a Bethlem. Era quasi notte e Giuseppe

                    andò a bussare a tutte le porte degli amici e parenti, chiedendo un posto

                    per far riposare la sposa, ma nessuno volle accoglierli e nemmeno

                   all’albergo pubblico, pieno di pellegrini, c’era posto.

 

Giuseppe: (Bussa)

 

Falegname: “Chi c’è, cchi buliti?”.

 

Giuseppe: “Circammu riparu, si siti omu di cori un ci diciti no o Ridinturi”.

 

Falegname: Un c’è pustu, un c’è littu a nudda banna! Troppa genti ‘na cammira

                     dumanna.

 

Maria: “Jamuninni, un cci ‘funnari, un pustu sempri amma truvari”.

 

Popolana: Vanu girannu cumu l’armi pirsi. Su chini ‘nzina li minzagna stissi!

 

Comparsa: Veni di ciangiri a vidiri  Maria ‘ntu so statu di fimmina chi spetta ristari

                    ‘ccù stu friddu a minzu ‘a via. Ah, chi nuddu ‘a nascita a rispetta!

 

Voce colta: E proseguendo il viaggio, in quella notte di stelle gelate, bussarono alla

                    locanda del Samaritano, ma fu loro risposto di provare altrove.

 

Samaritano: Mi dispiaci, amici forestiri, ma pari ‘na fascedda ‘a lucanna; ‘a genti iè

                      misa davanti e darriri ie un c’è largu mancu ppi ‘na canna!

 

Giuseppe: Un ciangiri, Maria, un ti scuraggiari, ni maraggiari, tu, lassa fari a mia un

                  pustu s’a truvari, a na bbanna comu je gghiè namma riparari.

 

Maria: ‘U friddu mi fa trimari, ‘a ilata mi cunfunni e sta nuttata iè troppu scura p’a

             nascita di ‘sta criatura.

 

Voce colta: Poco più tardi bussarono alla taverna del Pubblicano e dissero che si

                    sarebbero accontentati anche di un misero giaciglio.

Pubblicano: Vaitivinni, razza di pizzenti, senza du sordi e un pizzu di pani, vuiatri

                     o’ munnu ‘ncuntati nenti! Vaitivinni o vi sciugghiu ‘u cani!

 

Maria: Si ‘a genti iè crudeli tu un ti dispirari: ‘u Patri d’ì cili sempri ‘nna cunfurtari.

             Pirchì ‘u figghiu iè sò e si voli, tuttu pò!

 

Voce colta: Provarono allora da un parente, un tale della tribù di Davide, chè, dopo

                    aver osservato i loro abiti logori e le loro scarpe infangate, finse di non

                    riconoscerli......

 

Parente: Parinti? Ma si mancu vi canusciu! Ppi mia siti du murti di fami......

              ‘Ntà noscia stirpa, chi sempri ha fattu scrusciu, ‘un c’è nè garzuna e mancu

               falignami!

 

Giuseppe: Ah, ‘u ma cori iè amaru chi mancu i parinti ti dunanu riparu ‘nti tanti

                  patiminti!

 

Maria: ‘A notti iè ancora ata e sugnu troppu stanca, già cadi ‘a ilata fridda, nivusa e

             bianca.

 

CANTO

QUADRO TERZO (NATIVITÀ)

 

Voce colta: Giunsero così in una grotta adibita a stalla, l’interno era illuminato da

                    una luce strana e in un angolo, crepitava un fuoco amico. Maria,

                    affranta, si lasciò cadere sulla paglia.

 

Maria: Giseppi, vini cca un mi lassari chi u duluri ie ranni, un mi bbannunari!

 

Giuseppe: Sugnu ‘cca un ti scantari, ‘u sacciu chi u duluri iè ranni, ma stu figghiu,

                  ‘u figghiu du Signuri, a tutti dui nnada iutari.

Pianto del Bambino

 

Voce colta: E Maria diede alla luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo

                    adagiò in una mangiatoia. Da lontano, una stella immensa e misteriosa

                    apparve nei cieli.

 

Comparsa: Curriri vitti ‘na lucenti stidda ranni, lustrusa comu na vampata, chi

                    tagghiava l’aria comu ‘na faidda e lluminava tutta la vallata, e tutti

                    quanti vidinnula passari smeravigghiati stavanu a taliari.

 

Comparsa: ’A vitti chi viniva di l’orienti, lassannu ‘n cilu un nastru d’agentu, ie

                    quannu a vitti mi ntisi cuntnti pirchi iera certu nu ranni purtentu, vinutu

                    a nunziari paci nna terra a tutti i giusti cu munnu rinserra.

 

Comparsa: ‘A genti s’asdrivigghia e si dumanna: “Chi c’è, chi fù, pirchì sta stidda

                    ranni?”.

 

Comparsa: Ma parrannu ’u fattu pari chiaru: Cumu l’antichi Patri profetaru, musica

                   d’angili e vintu di sciuri sunu ‘i ‘nzinghi chiari d’u Ridinturi!

 

Coro Comparse: Sett’Angili scinniru di li celi lassannu all’ariu strisci di lustrura,

                             cantannu ccù la vuci so di meli si ià pusaru ‘ncapu ‘a mangiatura,

                             e a vidiri chistu fattu raru subitu ‘i campagni s’asbugghiaru!

 

Angelo: GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS  BONAE

              VOLUNTATIS! OSANNA, ALLELUJA, ALLELUJA!

 

Canto: Gloria

 

Coro Angeli: Gloria a Diu ‘nti celi di celi ‘nti sta notti di ranni purtenti, ‘i Scritturi

                      ‘un’hanu cchiù veli: paci ‘n terra a tutti ‘i genti!

 

Comparsa: O Maria, ddu Bamminu chi dormi ‘ntu to senu di Virgini Matri si di

                    omu avi tutti ‘i formi, veru Dì ie comu ‘u Patri.

 

Comparsa: Notti santa di paci e d’amuri chi rivela l’arcanu misteru: carni voscia

                    si fa ‘u Signuri, vusciu frati e amicu sinceru.

 

Coro Angeli: Gloria a Diu ‘nti celi di celi ‘nti sta notti di ranni purtenti, ‘i Scritturi

                       ‘un’hanu cchiù veli: paci ‘n terra a tutti i genti!

 

 

QUADRO QUARTO (L’ANNUNZIO AI PASTORI)

 

Voce colta: Vi erano in quella regione dei pastori che pernottavano in mezzo ai

                   campi per far la guardia al proprio gregge. Un angelo del Signore

                    apparve loro.

 

Angelo: ‘Un vi scantati, o bravi picurari, parra Gabrieli, l’angilu divinu, e vignu ppì

         putirivi annunziari gioia ranni: È natu ‘u Bamminu! ‘U re di re di chistu

               munnu iè pruvulazzu o sò cunfrunnu!

               Susitivi e purtati latti e meli chi tantu ha spittatu chista notti tutta ‘a genti

               d’u santu Israeli ppì ripigghiari arriri ‘a sò sorti. Sta ‘u Signuri d’ogni

               criatura poviru e sulu ‘nti ‘na mangiatura!

 

Voce colta: I pastori si alzarono e felici intrapresero il cammino. Lungo la strada

                    diedero la buona nuova a tutti quelli che incontrarono.

 

Canto: C’era un poviru urtulanu

              nenti aviva cchì cì purtari:

              ccì purtà n’arancitiddu

              ppì jucari ‘u Bamminiddu.

 

             C’era un poviru lignaiulu

             nenti aviva cchì ccì purtari:

             porta un fasciu di ligna ranni

             ppì scardarici li panni.

             

             C’era un poviru picuraru

             nenti aviva cchì ccì purtari:

             porta latti ‘nti la scisca

             ricuttedda e tuma frisca.

 

             C’era un poviru cacciaturi

             nenti aviva cchì ccì purtari:

             porta un lipru ie un cunigghiu

             ppì ‘a mamma e ppì ‘u figghiu.

 

             C’era un poviru mulinaru

             nenti aviva cchì ccì purtari:

             ci purtà di prima matina

             du munnedda di farina.

   

QUADRO QUINTO (I MAGI)

 

Voce colta: Dei Magi arrivarono da oriente a Gerusalemme per adorare il Re dei

                    Giudei. Guidati da quella grande stella misteriosa, giunsero alla grotta

                    di Bethlem. Videro il bambino con Maria sua madre e, prostrati, gli

                    offrirono in dono oro, incenso e mirra.

 

Gaspare: Purtu ‘u signali d’ogni putenza, d’a forza chi guverna ‘a terra: l’oru puru,

                 c’ognadunu lu penza e iè causa di sciarri e di guerra,ci ‘u purtu pirchì

                       Cristu iè ‘u re, re di paci cumu ‘nna terra un ci nn’è.

 

Baldassarre: I purtu ‘u pignu d’a vera fidi, ‘ncinsu chi bruscia ‘nti ‘u tempiu santu:

                 signu divotu pp’ognunu chi cridi e chi d’a morti un’havi scantu.

                       ‘U sò profumu ‘u purtu ccà ppì ‘a sò eterna divinità.

 

Melchiorre: E j purtu ‘a mirra di l’orienti chi si spanni ppì palazzi e saluni,

                     c’addrummisci ‘i chiaghi e ‘i turmenti ccù ‘a magia d’i sò profumi.

                     J ‘a purtu o’ Bamminu Gesù pirchi nascinnu si soffri di cchiù.

 

(I Magi non escono di scena)

   

Voce colta: Tutti gli abitanti dei paesi vicini andarono fino a Bethlem, dove

                    trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino adagiato nella mangiatoia e,

                    meravigliati di quanto veniva raccontato loro dai pastori, glorificavano e

                    lodavano Dio.

   

Comparsa: Nascì poviru ‘u Signuri ‘nti sta notti fridda e scura, ma d’incantu ‘a

                    natura tutta lustru si rifà!

 

Comparsa: Ppì ‘a troppa cuntintizza si fà sciuri ogni trazzera ie ‘a bedda primavera

                   ‘nta ‘mmirnata vinni già!

Comparsa: Oh, ‘u chiantu d’u Bamminu pari musica di stiddi: ogni nota tri faiddi

                    d’a vucuzza di Gesù!

 

Comparsa: San Giseppi ‘u talia comu fussi all’atru munnu....ddù carusu pari un

                    sunnu comu ‘un si ‘nni fanu cchiù.

 

Comparsa: ‘A Madonna s’u stringi o’ sò pittu allegru e spantu: ie ‘ncupuna ccù sò

                    mantu ddà ‘nnucenti carni sò....

 

Comparsa: Durmi sciatu d’u ma cori, durmi figghiu, duci amuri chi ppì soffriri ‘u

                    duluri timpu ancora ccì nnì vò!

 

Comparsa: ‘Un c’è chianu, ‘un c’è vadduni chi ‘un senti l’armunia di nanna di

                    Maria ppì ‘u figghiu chi nasci

 

Comparsa: E ‘i pompi su ppì ll’ariu, vuci d’angili d’argentu....’ncapu l’ali d’u vintu

                    ogni strata la sintì.

 

Comparsa: E ‘a ranni stidda arcana ccù ‘a cuda di diamanti porta ‘i tri remaggi santi

                   ‘nti la grutta unna c’è....

 

Comparsa: unna c’è n’arma nnuccenti tra un voi e nu sciccariddu: stu

                   maravigghiusu Bamminiddu iè ‘u re di tutti ‘i re!

 

Canto: Ninna Nanna

Coro Comparse: Notti ‘ncantata di gioia e d’amuri! Luna e stiddi cchiù vivi e

                             cuntenti, ppì ‘a vinuta d’u Sarvaturi fanu lustru a la povira genti

                             chi camina ppì strati e vaneddi o’ duci sunu d’i ciarammeddi....

 

Comparsa: E ogni omu si senti fistusu e va cantannu lodi e canzuni e ‘rrivatu

                    davanti o’ carusu prjannu si ietta ‘nginucchiuni e comu  sapi fari ‘u

                    festeggia ‘nti sta stadda chi pari ‘na reggia!

 

Angelo: GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMNIBUS BONAE

              VOLUNTATIS! OSANNA, ALLELUJA, ALLELUJA!

 

Coro di angeli: Gloria a Dìu ‘nti celi di celi ‘nti sta notti di ranni purtenti, ‘i Scritturi

                         un’hannu cchiù veli: paci ‘nterra a tutti ‘i genti!

   

CHIUSURA CON CANTO                
 

Webmaster: Massimiliano Amoroso